นโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว ของพันธมิตรทางธุรกิจ

นโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัว
และความมั่นคงของข้อมูลของคุณในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน บุคคลที่มีอำนาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ประสานงานอื่น ๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้จัดหาสินค้า หรือผู้ให้บริการ) เราจึงมีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว (”Notice”) นี้ ว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ข้อมูลที่เราได้ขอจัดเก็บจากคุณมีอะไรบ้าง ทำไมเราจึงจัดเก็บ เราทำอะไรกับข้อมูล และเรามีการรักษาปกป้องข้อมูลนี้อย่างไร (“พันธมิตรทางธุรกิจ” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เพื่อจะให้คุณทราบถึงสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม เก็บ ใช้ และเปิดเผยโดยเรา เพราะเรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกับคุณ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณได้ทำงานให้ กระทำการหรือเป็นตัวแทน เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ได้จัดหาสินค้า หรือให้บริการแก่เรา หรือทำงานร่วมกับเราโดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้าของเรา หรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ กับเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล หรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้” เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ เราจะแจ้งให้คุณทราบหาก มีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิ ของคุณในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอม จากคุณก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Notice นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างท้ายนี้

บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงของข้อมูลของคุณในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน บุคคลที่มีอำนาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ประสานงานอื่น ๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้จัดหาสินค้า หรือผู้ให้บริการ) เราจึงมีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว (”Notice”) นี้ ว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ข้อมูลที่เราได้ขอจัดเก็บจากคุณมีอะไรบ้าง ทำไมเราจึงจัดเก็บ เราทำอะไรกับข้อมูล และเรามีการรักษาปกป้องข้อมูลนี้อย่างไร (“พันธมิตรทางธุรกิจ” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เพื่อจะให้คุณทราบถึงสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม เก็บ ใช้ และเปิดเผยโดยเรา เพราะเรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกับคุณ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณได้ทำงานให้ กระทำการหรือเป็นตัวแทน เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ได้จัดหาสินค้า หรือให้บริการแก่เรา หรือทำงานร่วมกับเราโดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้าของเรา หรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ กับเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล หรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้” เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ เราจะแจ้งให้คุณทราบหาก มีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิ ของคุณในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอม จากคุณก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Notice นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างท้ายนี้

ตามที่การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ เราได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์ของข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการทำหรือปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการขออนุญาต หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ ซึ่งอาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ได้แก่ การดำเนินการเพื่อการซื้อขาย การสื่อสารกับพันธมิตรเกี่ยวกับสินค้า บริการ และงานโครงการของเราหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การตอบสนองตามที่สอบถามหรือความต้องการ การแจ้งถึงความคืบหน้า ผลที่เกิดขึ้น และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรา

 • การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การตรวจสอบถึงลักษณะเฉพาะและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะหรือภูมิหลังต่าง ๆ หรือการระบุและจำแนกความเสี่ยงของคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงการกลั่นกรองจากข้อมูลถึงข้อขัดแย้งที่เปิดเผยที่มีต่อส่วนงานบังคับใช้กฎหมาย ของราชการ และ/หรือ รายชื่่อผู้มีความเสี่ยงของทางราชการ) การประเมินถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ ของคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ การแจ้งเพื่อให้เสนอราคาหรือร่วมประมูลงาน การปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การรักษาสถานะและการปรับปรุงบัญชี รายชื่อของพันธมิตร ทางธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บเอกสารสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณถูกอ้างถึง
 • การจัดการด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ และการจัดการด้านความสัมพันธ์ตามสัญญา กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การดำเนินการตามรายการซื้อขายหรือคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การจัดการฝึกอบรม การดำเนินการและการจัดการในการชำระเงิน การจัดการด้านการบัญชี การตรวจสอบ การขอรับชำระเงิน การรับประกันและการรับเงิน การจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า การสนับสนุนในการให้บริการ และการบันทึก และติดตามข้อมูลที่จัดเก็บไว้
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงด้านธุรกิจ ได้แก่ การดำเนินการเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบประเมิน การสำรวจวิจัยข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้า การให้บริการรวมถึงประสิทธิภาพของคุณ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้า และการให้บริการ
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน ได้แก่ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง ระบบรับแจ้งปัญหาจากการใช้งาน การสร้าง ดูแล และจัดการการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของคุณ ตามที่เราอนุญาตให้เข้าถึงได้ การลบบัญชีคู่ค้าที่ไม่เคลื่อนไหว จัดเตรียมระบบเพื่อการควบคุมทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินการได้ และเพื่อที่จะระบุหรือแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการรักษาให้ระบบของเรามีความปลอดภัย และยังคงให้การพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรักษาความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวัง ได้แก่ การจัดให้มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน การควบคุมการเข้าพื้นที่ และบันทึกการเข้า ออกสถานที่ ระบบการเฝ้าระวัง เครื่่องมือที่ใช้งานและระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของเรา
 • การจัดการข้อโต้แย้ง ได้แก่ การแก้ไขข้อโต้แย้ง การบังคับใช้สัญญาของเรา การก่อตั้งสิทธิ ใช้สิทธิ หรือโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย
 • การสอบสวน การร้องทุกข์และ/หรือ การป้องกันอาชญากรรมหรือการทุจริต
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ตามนโยบายที่ใช้เป็นการภายในและตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนดไว้เป็นการทั่วไป แนวทางในการปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งต่าง ๆ จากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
 • การประสานงานและการสร้างปฏิสัมพันธ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลที่มีเขตอำนาจต่าง ๆ
 • วัตถุประสงค์ด้านการตลาด ได้แก่ การแจ้งให้คุณทราบถึงข่าวสารหรือประกาศโฆษณาที่เป็นประโยชน์ เหตุการณ์ การเสนอบริการใหม่ การจัดทำการสำรวจวิจัยข้อมูล
 • การปฏิบัติตามความต้องการที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบริหารจัดการภายใน องค์กร การฝึกอบรม คุณภาพในการให้บริการ การตรวจสอบ การรายงาน การเสนอหรือยื่นเอกสารเพื่อการต่าง ๆ การประมวลผลข้อมูล การบริหารด้านความเสี่ยงหรือด้านการควบคุมจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารด้านธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดการองค์กรตามปกติและการจัดเก็บ ข้อมูลทางธุรกิจของเรา บันทึกโต้ตอบที่เกี่ยวเนื่องจากความสัมพันธ์ของเรากับคุณ หรือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหา

โดยที่เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าผูกพันหรือการปฏิบัติ ตามสัญญาที่เรามีระหว่างกันและคุณไม่สามารถนำส่งข้อมูลเมื่อมีความต้องการ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งนโยบาย ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งคุณควรทำความเข้าใจนโยบายเพิ่มเติมนั้นร่วมกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่จะต้องขอความยินยอมในจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเหตุใดเป็นการเฉพาะ เราจะแจ้งให้คุณและให้ความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นกรณีไป

ตามที่การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ เราได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์ของข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการทำหรือปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการขออนุญาต หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ ซึ่งอาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ได้แก่ การดำเนินการเพื่อการซื้อขาย การสื่อสารกับพันธมิตรเกี่ยวกับสินค้า บริการ และงานโครงการของเราหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การตอบสนองตามที่สอบถามหรือความต้องการ การแจ้งถึงความคืบหน้า ผลที่เกิดขึ้น และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรา

 • การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การตรวจสอบถึงลักษณะเฉพาะและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะหรือภูมิหลังต่าง ๆ หรือการระบุและจำแนกความเสี่ยงของคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงการกลั่นกรองจากข้อมูลถึงข้อขัดแย้งที่เปิดเผยที่มีต่อส่วนงานบังคับใช้กฎหมาย ของราชการ และ/หรือ รายชื่่อผู้มีความเสี่ยงของทางราชการ) การประเมินถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ ของคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ การแจ้งเพื่อให้เสนอราคาหรือร่วมประมูลงาน การปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การรักษาสถานะและการปรับปรุงบัญชี รายชื่อของพันธมิตร ทางธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บเอกสารสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณถูกอ้างถึง
 • การจัดการด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ และการจัดการด้านความสัมพันธ์ตามสัญญา กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การดำเนินการตามรายการซื้อขายหรือคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การจัดการฝึกอบรม การดำเนินการและการจัดการในการชำระเงิน การจัดการด้านการบัญชี การตรวจสอบ การขอรับชำระเงิน การรับประกันและการรับเงิน การจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า การสนับสนุนในการให้บริการ และการบันทึก และติดตามข้อมูลที่จัดเก็บไว้
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงด้านธุรกิจ ได้แก่ การดำเนินการเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบประเมิน การสำรวจวิจัยข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้า การให้บริการรวมถึงประสิทธิภาพของคุณ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้า และการให้บริการ
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน ได้แก่ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง ระบบรับแจ้งปัญหาจากการใช้งาน การสร้าง ดูแล และจัดการการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของคุณ ตามที่เราอนุญาตให้เข้าถึงได้ การลบบัญชีคู่ค้าที่ไม่เคลื่อนไหว จัดเตรียมระบบเพื่อการควบคุมทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินการได้ และเพื่อที่จะระบุหรือแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการรักษาให้ระบบของเรามีความปลอดภัย และยังคงให้การพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรักษาความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวัง ได้แก่ การจัดให้มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน การควบคุมการเข้าพื้นที่ และบันทึกการเข้า ออกสถานที่ ระบบการเฝ้าระวัง เครื่่องมือที่ใช้งานและระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของเรา
 • การจัดการข้อโต้แย้ง ได้แก่ การแก้ไขข้อโต้แย้ง การบังคับใช้สัญญาของเรา การก่อตั้งสิทธิ ใช้สิทธิ หรือโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย
 • การสอบสวน การร้องทุกข์และ/หรือ การป้องกันอาชญากรรมหรือการทุจริต
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ตามนโยบายที่ใช้เป็นการภายในและตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนดไว้เป็นการทั่วไป แนวทางในการปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งต่าง ๆ จากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
 • การประสานงานและการสร้างปฏิสัมพันธ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลที่มีเขตอำนาจต่าง ๆ
 • วัตถุประสงค์ด้านการตลาด ได้แก่ การแจ้งให้คุณทราบถึงข่าวสารหรือประกาศโฆษณาที่เป็นประโยชน์ เหตุการณ์ การเสนอบริการใหม่ การจัดทำการสำรวจวิจัยข้อมูล
 • การปฏิบัติตามความต้องการที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบริหารจัดการภายใน องค์กร การฝึกอบรม คุณภาพในการให้บริการ การตรวจสอบ การรายงาน การเสนอหรือยื่นเอกสารเพื่อการต่าง ๆ การประมวลผลข้อมูล การบริหารด้านความเสี่ยงหรือด้านการควบคุมจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารด้านธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดการองค์กรตามปกติและการจัดเก็บ ข้อมูลทางธุรกิจของเรา บันทึกโต้ตอบที่เกี่ยวเนื่องจากความสัมพันธ์ของเรากับคุณ หรือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหา

โดยที่เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าผูกพันหรือการปฏิบัติ ตามสัญญาที่เรามีระหว่างกันและคุณไม่สามารถนำส่งข้อมูลเมื่อมีความต้องการ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งนโยบาย ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งคุณควรทำความเข้าใจนโยบายเพิ่มเติมนั้นร่วมกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่จะต้องขอความยินยอมในจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเหตุใดเป็นการเฉพาะ เราจะแจ้งให้คุณและให้ความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นกรณีไป

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซี่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรง หรือโดยอ้อมจากคุณหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น คุณอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากการเซ็นสัญญากับเรา หรือติดต่อเราผ่านช่องทางที่เรากำหนดไว้ หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือผ่านบริษัทในเครือ บริษัทอื่นๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา หรือข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลที่พบได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบนแพลทฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ที่คุณอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเราอาจเก็บข้อมูลจากการที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา คุณสมบัติ ข้อมูลประกันภัย ทะเบียนบ้าน ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (เช่น ตำแหน่งงานสถานที่ทำงาน) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) ลายมือชื่อ ใบอนุญาต หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุตัวตนอื่น ๆ
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไลน์ไอดี (LINE ID) ที่อยู่ ประเทศที่พำนัก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อมูลผู้ติดต่อ และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่น ๆ รวมถึงรายชื่อของพนักงานที่คุณเกี่ยวข้องด้วย
 • ข้อมูลเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนรถ ข้อมูลการจดทะเบียนรถ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของยานพาหนะ
 • ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ บัญชีธนาคาร สมุดเงินฝาก รายการเดินบัญชี หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
 • ฐานะทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับรายละเอียดความเสี่ยงสำหรับพันมิตรทางธุรกิจ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ (credit rating and solvency) ข้อมูล ตาม แบบประเมินความ เสี่ยง (information in accordance with the declaration of suitability) รวมถึงข้อมูลของสัญญาที่ปรากฏบนเอกสารโต้ตอบอื่น ๆ เช่นจดหมายที่เราได้สื่อสารไปถึงคุณ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลอันจำเป็นที่ได้จัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง เรากับคุณ นายจ้างของคุณ หรือตัวแทนของคุณ เช่น ข้อมูลที่คุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือแบบสำรวจ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ

หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความ ยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซี่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรง หรือโดยอ้อมจากคุณหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น คุณอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากการเซ็นสัญญากับเรา หรือติดต่อเราผ่านช่องทางที่เรากำหนดไว้ หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือผ่านบริษัทในเครือ บริษัทอื่นๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา หรือข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่พบได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบนแพลทฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ที่คุณอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเราอาจเก็บข้อมูลจากการที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา คุณสมบัติ ข้อมูลประกันภัย ทะเบียนบ้าน ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (เช่น ตำแหน่งงานสถานที่ทำงาน) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) ลายมือชื่อ ใบอนุญาต หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุตัวตนอื่น ๆ
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไลน์ไอดี (LINE ID) ที่อยู่ ประเทศที่พำนัก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อมูลผู้ติดต่อ และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่น ๆ รวมถึงรายชื่อของพนักงานที่คุณเกี่ยวข้องด้วย
 • ข้อมูลเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนรถ ข้อมูลการจดทะเบียนรถ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของยานพาหนะ
 • ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ บัญชีธนาคาร สมุดเงินฝาก รายการเดินบัญชี หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
 • ฐานะทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับรายละเอียดความเสี่ยงสำหรับพันมิตรทางธุรกิจ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ (credit rating and solvency) ข้อมูล ตาม แบบประเมินความ เสี่ยง (information in accordance with the declaration of suitability) รวมถึงข้อมูลของสัญญาที่ปรากฏบนเอกสารโต้ตอบอื่น ๆ เช่นจดหมายที่เราได้สื่อสารไปถึงคุณ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลอันจำเป็นที่ได้จัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง เรากับคุณ นายจ้างของคุณ หรือตัวแทนของคุณ เช่น ข้อมูลที่คุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือแบบสำรวจ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ

หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความ ยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงานหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเช่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย
 • ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงานหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเช่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย
 • ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจอยู่ภายใน ประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยคุณสามารถเข้าถึงหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เพื่อศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งคุณเองก็ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหนังสือแจ้งนโยบาย ความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกแชร์ให้แก่บุคคากรของเราที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเป็นไปตามความจำเป็น เช่น

 • กลุ่ม Lufthansa Group ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของข้อมูล (Dataecosystem) ของกลุ่ม Lufthansa Group ซึ่งทั้งหมดมีการร่วมมือและแบ่งปันการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และระบบต่าง ๆ รวมไปถึง การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และระบบอื่น ๆ ดังนั้น เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ ปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม Lufthansa Group หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ผู้ให้บริการของเรา เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจอยู่ภายใน ประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยคุณสามารถเข้าถึงหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เพื่อศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งคุณเองก็ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหนังสือแจ้งนโยบาย ความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกแชร์ให้แก่บุคคากรของเราที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเป็นไปตามความจำเป็น เช่น

 • กลุ่ม Lufthansa Group ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของข้อมูล (Dataecosystem) ของกลุ่ม Lufthansa Group ซึ่งทั้งหมดมีการร่วมมือและแบ่งปันการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และระบบต่าง ๆ รวมไปถึง การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และระบบอื่น ๆ ดังนั้น เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ ปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม Lufthansa Group หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ผู้ให้บริการของเรา เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 1. ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
 3. บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย
 4. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 5. บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจวิจัยข้อมูล และ/หรือ ผู้เจรจาตกลงสินไหมทดแทน
 6. ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือที่ปรึกษาด้านการเงิน
 7. บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด
 8. ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน
 9. ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง
 10. ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) 

ในระหว่างการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้ และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

ในระหว่างการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้ และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงานหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเช่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย
 • ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการ ตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัย และบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงพยายามอย่างยิ่ง ที่จะปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผลรวมถึงมาตรการ ความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา เราจะกำหนดให้ผู้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัด

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงพยายามอย่างยิ่ง ที่จะปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผลรวมถึงมาตรการ ความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา เราจะกำหนดให้ผู้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัด

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการให้สิทธิหลายอย่างที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนี้

 • การขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “คำขอการเข้าถึงข้อมูล”) ช่วยให้คุณสามารถได้รับ สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 • การขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณได้มอบให้ แก่เรา
 • การขอลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ดำเนินการลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้อง การใช้งานต่อ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการแจ้งเราให้ดำเนินการลบ หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ใช้สิทธิ์ดำเนินการคัดค้านการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว อันเนื่องมาจากเรา อาจมีการใช้งานข้อมูลของคุณโดยมิชอบตามกฎหมาย หรือที่เราได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอลบของคุณได้ทุกครั้ง อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะทางด้านกฎหมาย ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบในขณะที่คุณส่งคำขอ
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอ้างอิงจากผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของหน่วยงานภายนอก) และที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้าน การประมวลผลดังกล่าว เนื่องจากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ
 • การขอจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ระงับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวตามแผนดังต่อไปนี้

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการให้สิทธิหลายอย่างที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนี้

 • การขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “คำขอการเข้าถึงข้อมูล”) ช่วยให้คุณสามารถได้รับ สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 • การขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณได้มอบให้ แก่เรา
 • การขอลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ดำเนินการลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้อง การใช้งานต่อ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการแจ้งเราให้ดำเนินการลบ หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ใช้สิทธิ์ดำเนินการคัดค้านการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว อันเนื่องมาจากเรา อาจมีการใช้งานข้อมูลของคุณโดยมิชอบตามกฎหมาย หรือที่เราได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอลบของคุณได้ทุกครั้ง อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะทางด้านกฎหมาย ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบในขณะที่คุณส่งคำขอ
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอ้างอิงจากผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของหน่วยงานภายนอก) และที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้าน การประมวลผลดังกล่าว เนื่องจากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ
 • การขอจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ระงับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวตามแผนดังต่อไปนี้
 1. หากคุณต้องการให้เราแสดงความถูกต้องของข้อมูล
 2. ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลโดยมิชอบตามกฎหมาย แต่คุณไม่ประสงค์ให้เราลบข้อมูลดังกล่าว
 3. ข้อมูลของคุณไม่มีความจำเป็นต่อการประมวลผลของเราอีกต่อไป
 • การขอโยกย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคุณหรือหน่วยงานภายนอก คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณ ที่ได้ให้ไว้กับเราแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ คุณมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรงหากสามารถ กระทำได้ทางเทคนิค

เราพยายามดำเนินการตอบกลับทุกคำขอที่ระบุไว้ข้างบนนี้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายในหนึ่งเดือน บางครั้ง เราอาจใช้ระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน หากคำขอนั้นมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณส่งคำขอเข้ามา เป็นจำนวนหลายครั้ง ในกรณีนี้ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบ และรายงานความก้าวหน้ากับคุณเรื่อย ๆ

 • การขอโยกย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคุณหรือหน่วยงานภายนอก คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณ ที่ได้ให้ไว้กับเราแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ คุณมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรงหากสามารถ กระทำได้ทางเทคนิค

เราพยายามดำเนินการตอบกลับทุกคำขอที่ระบุไว้ข้างบนนี้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายในหนึ่งเดือน บางครั้ง เราอาจใช้ระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน หากคำขอนั้นมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณส่งคำขอเข้ามา เป็นจำนวนหลายครั้ง ในกรณีนี้ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบ และรายงานความก้าวหน้ากับคุณเรื่อย ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ควรจะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณมีความเกี่ยวพันกับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ควรจะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น
โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณมีความเกี่ยวพันกับเรา

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ หรือคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับ Notice นี้ให้เขียนหาเราได้ที่:

 

15.05.2022
บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด