นโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงานประจำพนักงานชั่ว คราวและนักศึกษาฝึกงาน

นโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว ของพนักงานประจำพนักงานชั่วคราวและนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัว
และความมั่นคงของข้อมูลของพนักงานทุกคน เมื่อเราจัดเก็บข้อมูลของคุณ เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบ ถึงนโยบาย เรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว (”Notice”) นี้ ว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ข้อมูลที่เราได้ขอจัดเก็บจากคุณมีอะไรบ้าง ทำไมเราจึงจัดเก็บ เราทำอะไรกับข้อมูล และเรามีการรักษาปกป้อง ข้อมูลนี้อย่างไร

Notice นี้ครอบคลุมถึงบุคคลากรของเราทุกคน รวมถึงพนักงานชั่วคราวและนักศึกษาฝึกงาน และ บุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ (ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่คุณได้เสนอให้เป็นบุคคลที่ให้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน)

Notice นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายให้คุณทราบว่า เราได้ข้อมูลของคุณมาได้อย่างไร เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร ในขณะที่คุณอยู่ในระหว่างสัญญาจ้างงานกับเรา และหลังจากที่สัญญาจ้างของคุณสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ง Notice นี้ไม่ถือเป็นเอกสารสัญญาใด ๆ เราจะมีการทบทวน Notice นี้อย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้คุณทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้น กรุณาอ่าน Notice นี้ พร้อมกับ Notice อื่น ๆ ที่เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบ เป็นกรณีเพิ่มเติมอย่างละเอียดรอบคอบ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Notice นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างท้ายนี้

บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงของข้อมูลของพนักงานทุกคน เมื่อเราจัดเก็บข้อมูลของคุณ เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบ ถึงนโยบาย เรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว (”Notice”) นี้ ว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ข้อมูลที่เราได้ขอจัดเก็บจากคุณมีอะไรบ้าง ทำไมเราจึงจัดเก็บ เราทำอะไรกับข้อมูล และเรามีการรักษาปกป้อง ข้อมูลนี้อย่างไร

Notice นี้ครอบคลุมถึงบุคคลากรของเราทุกคน รวมถึงพนักงานชั่วคราวและนักศึกษาฝึกงาน และ บุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ (ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่คุณได้เสนอให้เป็นบุคคลที่ให้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน)

Notice นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายให้คุณทราบว่า เราได้ข้อมูลของคุณมาได้อย่างไร เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร ในขณะที่คุณอยู่ในระหว่างสัญญาจ้างงานกับเรา และหลังจากที่สัญญาจ้างของคุณสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ง Notice นี้ไม่ถือเป็นเอกสารสัญญาใด ๆ เราจะมีการทบทวน Notice นี้อย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้คุณทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้น กรุณาอ่าน Notice นี้ พร้อมกับ Notice อื่น ๆ ที่เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบ เป็นกรณีเพิ่มเติมอย่างละเอียดรอบคอบ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Notice นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างท้ายนี้

เราในฐานะผู้จ้างงาน ต้องการข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการและบริหารงานด้านงานบุคคลตามพันธะสัญญา จ้างงานของคุณกับเรา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติตาม เพื่อปกป้องธุรกิจของเรา เราจะยึดตาม Legitimate Interest โดยที่เราจะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ดำเนินการในบทบาทของเราในฐานะนายจ้าง ซึ่งรวมถึงการจัดสรรและบริหารจัดการหน้าที่ความรับผิด ชอบของคุณและกิจกรรมด้านธุรกิจที่เราได้เกี่ยวข้องด้วย สื่อสารระหว่างกันกับพนักงาน ประเมินผลงานของคุณ และช่วยคุณในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม
 • ดำเนินการเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือด้าน HR และการจัดการ Case ต่าง ๆ และช่วยในการพัฒนาทักษะความรู้ของคุณ การดำเนินการบริหารด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงการหักภาษีและประกันสังคมเพื่อนำส่ง และหรือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ผลงาน ความสามารถ การลา และการอุทธรณ์ การละเมิด การร้องเรียน การสอบสวน และขั้นตอนใด ๆ และขั้นตอนด้าน HR ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 • การดำเนินการและบริหารงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงการรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกทั่วไป ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านการพนักงานและปฏิบัติการด้านสัญญาจ้างงาน
 • เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน การดำเนินการกับด้านข้อมูลการลาต่าง ๆ หรือข้อมูลด้านการแพทย์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตหรือสถานภาพเพื่อที่จะประเมินเรื่องสิทธิสำหรับความไม่สมบูรณ์ หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่ง เกี่ยวข้องกับด้านค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ สมรรถภาพสำหรับการทำงาน การดำเนินเรื่องการกลับเข้ามาทำงาน การตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการว่าจ้างงานหรือภาระผูกพันใด ๆ และการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บป่วย การบริหารด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ
 • การร้องขอต่าง ๆ ตามกฎหมาย การขอให้กรอกข้อมูลเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับ ศาล คำสั่ง กฎระเบียบของราชการหรือองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลต่าง ๆ
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อลูกค้า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา
 • การติอต่อเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ เช่นวันคล้ายวันเกิดของคุณหรือการครบรอบอายุงานในช่วงต่าง ๆ
 • การบริหารด้านการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการ Forecasting และการบริหารด้านการบัญชี และการวางแผนเพื่ออนาคตต่าง ๆ
 • การป้องกันหรือการสืบค้นด้านอาชญากรรม และการตรวจตราด้านความปลอดภัย การใช้ CCTV การสืบค้นด้านการฉ้อโกงและมาตราการป้องกันต่าง ๆ
 • การทำรายงานและการวิเคราะห์ด้านธุรกิจ เพื่อการดำเนินการด้านธุรกิจและเอกสารรายงาน เช่น การจัดทำรายงานประจำปี
 • การบริหารการเรียกร้องทางกฎหมายต่าง ๆ การตอบโต้และบริหารจัดการเกี่ยวกับคดีที่มีการดำเนินการ ทางกฎหมายโดยเราหรือต่อเรา

เรารวมรวมเก็บข้อมูลของคุณส่วนใหญ่โดยตรงจากคุณเอง ทั้งนี้ในบางกรณี เราอาจจะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น การขออ้างอิงจากนายจ้างเก่าของคุณ และการตรวจสอบประวัติส่วนตัวอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับตัวคุณประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ
 • เพศและสถานภาพการสมรส รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับครอบครัวผู้ใกล้ชิดของท่าน
 • ข้อมูลที่ระบุการยืนยันตัวบุคคลเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลบัญชีเงินเดือน
 • ข้อมูลภาษี
 • ข้อมูลการประกอบการสมัครงาน เช่น จดหมายสมัครงาน Curriculum Vitae หลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร และหลักฐานอ้างอิงอื่น ๆ
 • ข้อมูลสัญญาจ้างงาน รายละเอียดและเงื่อนไข ตำแหน่งงาน การเปลี่ยนหรือเลื่อนตำแหน่ง ข้อมูลการเข้าอบรม ในการปฏิบัติงาน วันเริ่มงานของคุณ สถานที่ทำงานของท่าน ผลการปฏิบัติงานของคุณ บันทึกการฝึกอบรม
 • HR Record เช่น วันลา ลาป่วย ข้อร้องเรียน และข้อบังคับตาม Compliance ต่าง ๆ
 • ข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งรวมถึงการเก็บบันทึกเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ การรับของขวัญของกำนัล หรือสินน้ำใจอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติงาน
 • รูปถ่าย

นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น

 • Fingerprint
 • ข้อมูลด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตหรือสถานภาพ
 • ชาติพันธุ์ ทุพพลภาพ อายุ ศาสนา/ความเชื่อ เพศและเพศสภาพ
 • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้องกันและสืบค้นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพันธะสัญญาจ้างงานของคุณกับเรา และเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบทกฎหมาย หรือเป็นไปตามข้อบังคับที่เราต้องถือปฏิบัติตามเพื่อปกป้องธุรกิจของเรา เราจะยึดถือตาม Legitimate Interest โดยที่เราจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิทางเสรีภาพของบุคลากรของเรา ซึ่งสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ และหลักการณ์ในการดำเนินงานได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเรื่องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หลักการในการดำเนินงาน

การดำเนินการในบทบาทของเราในฐานะนายจ้าง

Contract

การดำเนินงานบริหารด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และการหักภาษี

Contract /Legal Obligation

การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

Contract

การดำเนินการและบริหารงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

Contract

เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

Legal Obligation

การร้องขอต่าง ๆ ตามกฎหมาย

Legal Obligation

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

Legitimate Interest

การติอต่อเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ

Legitimate Interest

การบริหารด้านการเงิน

Legitimate Interest

การป้องกันหรือการสืบค้นด้านอาชญากรรม

Legal Obligation / Legitimate Interest

การทำรายงานและการวิเคราะห์ด้านธุรกิจ

Legitimate Interest

การบริหารการเรียกร้องทางกฎหมายต่าง ๆ

Legitimate Interest

ข้อเรียกร้องหรือการโต้แย้ง

Legal Obligation /Legitimate Interest

การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

Legal Obligation / Legitimate Interest

การเก็บรักษาพนักงานของเรา

Legitimate Interest

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกแชร์ให้แก่บุคคากรของเราได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเป็นไปตามความจำเป็น เช่น

 • ผู้จัดการแผนก HR และรวมถึงสมาชิกทีมงาน HR อื่น ๆ
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี และรวมถึงสมาชิกทีมงานแผนกบัญชีอื่น ๆ
 • คนดูแลบริหารจัดการระบบสำนักงานและ IT
 • หัวหน้างาน ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณที่มีกับบริษัทฯ และ/หรือลูกค้า

ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน อาทิเช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ ตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อและทักษะความรู้ที่มีการเปิดเผย ต่อสาธารณชน และประวัติด้านประสบการณ์ต่าง ๆ อาจจะสามารถเข้าถึงโดยพนักงานคนอื่นเพื่อดำเนินการด้านธุรกิจ ที่เป็นมาตรฐาน

อมูลส่วนตัวของคุณอาจมีการแชร์กับองค์กรภายนอก เพื่อที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าองค์กรเหล่านั้นเป็นใครบาง เราขออนุญาตแชร์ลิสต์รายชื่อพอสังเขปดังนี้

 • ซัพพลายเออร์ภายนอกองค์กร (และคู่สัญญาช่วงของเขา) ที่ได้ให้บริการด้านสารสนเทศ และ/หรือให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น องค์กรที่เราได้ให้เป็นผู้สนับสนุนและ/หรือการรักษาระบบ ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงองค์กรที่ได้ให้ระบบ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ซอฟแวร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ Payroll ระบบสารสนเทศ IT และระบบด้านการสวัสดิการต่าง ๆ
 • ผู้ให้บริการด้านการประกัน เราอาจจะต้องแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการด้านการประกัน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการประกันของเรา
 • ลูกค้า: เราอาจจะต้องแชร์ข้อมูลของคุณกับลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็นในการบริหารและการส่งมอบบริการ แก่พวกเขา
 • นายจ้างเก่าของคุณ
 • อำนาจรัฐ เราอาจจะต้องแชร์ข้อมูลของคุณกับองค์กรรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อร้องขอที่เป็นไปตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ในการให้เป็นไปตามความมั่นคงแห่งชาติ หรือความต้องการที่กฎหมายได้บังคับ) หรือแล้วแต่ว่าจะมีความจำเป็นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกประเทศ เราจะแชร์เฉพาะข้อมูลส่วนตัว ของคุณที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำ โดยที่เราจะขอความคิดเห็น จากผู้ชำนาญการเพื่อให้แน่ใจในแนวทางที่เราจะถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดี เราไม่มีนโยบายที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรภายนอกเพื่อการตลาด เราจะไม่ขาย และจะไม่อนุญาตให้องค์กรภายนอกเหล่านั้นนำข้อมูลของคุณไปขาย เมื่อเราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับองค์กรภายนอก เราจะต้องให้แน่ใจว่าองค์กรเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการปกป้องโดยมาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม

เราเก็บข้อมูลของคุณในรูปแบบ Personal File (P-File) ในคอมพิวเตอร์ ในระบบ Payroll และการบริหารสวัสดิการต่างๆ และข้อมูลของคุณอาจจะถูกเก็บไว้อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับพกพา

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เท่าที่มีความจำเป็นด้วยวัตถุประสงค์ในการที่เราได้รวบรวมเก็บรักษา โดยทั่วไป ก็จะเป็นไปตามระยะเวลาที่คุณได้ถูกจ้างงาน หรือมีสัญญาจ้างกับเรา และหลังจากสัญญาได้สิ้นสุดไป 6 ปี บวกกับระยะเวลาที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล ในการกำหนดระยะเวลาในเก็บข้อมูลส่วนตัว ของคุณ เราจะคำนึงเรื่องความเหมาะสม จำนวนข้อมูล ประเภทข้อมูล และความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูล ที่อาจจะเกิดขึ้น หากข้อมูลของคุณถูกเปิดเผยหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ในบางกรณี เราจะทำการลบหรือปิดความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องถูกระบุและเพื่อที่มันจะไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับท่าน

เราไม่มีการ “ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ” (Automated Decision) ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากเราจะนำระบบดังกล่าวมาใช้

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราได้มีมาตรการดังนี้

กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนบนโยบายสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลนั้น ต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ เราจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะ ในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของเรา

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการให้สิทธิหลายอย่างที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนี้

 • การขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “คำขอการเข้าถึงข้อมูล”) ช่วยให้คุณสามารถได้รับ สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 • การขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณได้มอบให้ แก่เรา
 • การขอลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ดำเนินการลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้อง การใช้งานต่อ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการแจ้งเราให้ดำเนินการลบ หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ใช้สิทธิ์ดำเนินการคัดค้านการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว อันเนื่องมาจากเรา อาจมีการใช้งานข้อมูลของคุณโดยมิชอบตามกฎหมาย หรือที่เราได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอลบของคุณได้ทุกครั้ง อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะทางด้านกฎหมาย ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบในขณะที่คุณส่งคำขอ
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอ้างอิงจากผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของหน่วยงานภายนอก) และที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้าน การประมวลผลดังกล่าว เนื่องจากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ
 • การขอจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ระงับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวตามแผนดังต่อไปนี้
 1. หากคุณต้องการให้เราแสดงความถูกต้องของข้อมูล
 2. ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลโดยมิชอบตามกฎหมาย แต่คุณไม่ประสงค์ให้เราลบข้อมูลดังกล่าว
 3. ข้อมูลของคุณไม่มีความจำเป็นต่อการประมวลผลของเราอีกต่อไป
 • การขอโยกย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคุณหรือหน่วยงานภายนอก คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณ ที่ได้ให้ไว้กับเราแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ คุณมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรงหากสามารถ กระทำได้ทางเทคนิค

เราพยายามดำเนินการตอบกลับทุกคำขอที่ระบุไว้ข้างบนนี้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายในหนึ่งเดือน บางครั้ง เราอาจใช้ระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน หากคำขอนั้นมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณส่งคำขอเข้ามา เป็นจำนวนหลายครั้ง ในกรณีนี้ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบ และรายงานความก้าวหน้ากับคุณเรื่อย ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ควรจะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณมีความเกี่ยวพันกับเรา

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ หรือคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับ Notice นี้ให้เขียนหาเราได้ที่:

 

01.01.2021
บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด