นโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน

บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน ทั้งตระหนักถึง ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทจึงได้กำหนด และประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

เราจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้สำหรับการสมัครงาน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก ใบสมัครงาน หรือจากรูปแบบอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน เช่น ทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น) หรืออาจได้รับหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้สรรหาบุคลากร การอ้างอิงจากนายจ้างคนก่อน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยจากแหล่งที่มา ที่เป็นสาธารณะ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook) ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นต้น สำหรับการจ้างงาน ของบริษัทภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอในการสมัครงาน และพิจารณาคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของผู้สมัครงานในการจ้างงาน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
 • เพื่อใช้ในกระบวนการคิดคำนวณค่าจ้างค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการที่จัดให้แก่ผู้สมัครงาน
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดสรรกำลังคน การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน
 • เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสาร เพื่อการนัดหมาย รวมถึงครอบครัวหรือบุคคลที่ใช้ในการอ้างอิง
 • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัคร หรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายใน เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย ประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายควบคุม การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับตัวคุณประกอบด้วย

 • ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานของบริษัท รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครงานและความเห็นการประเมินการสัมภาษณ์
 • ข้อมูลในการติดต่อกับผู้สมัครงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่ติดต่อได้โดยไม่ใช่ญาติพี่น้อง และบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้สมัครงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่เลือด เพศ สถานภาพการสมรส สถานะทางทหาร ประวัติการอุปสมบท ข้อมูลสุขภาพ ความสนใจ ความคิดเห็น และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ตำแหน่งสมัครงาน เงินเดือนที่ต้องการ วันที่พร้อมเริ่มงาน ข้อมูลผู้แนะนำ ข้อมูลญาติหรือเพื่อนที่ทำงานในบริษัท ความสะดวกในการเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นต้น
 • ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวของผู้สมัครงานที่มีความอ่อนไหว เช่น สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครงานที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา กิจกรรมระหว่างการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครงาน เช่น ระดับการศึกษา ช่วงปีการศึกษา วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะพร้อมเอกสารใบอนุญาต และความสามารถพิเศษอื่น ๆ และข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานที่ผ่านมา เช่น ชื่อบริษัท/ที่อยู่ ช่วงเวลาที่ทำงาน ตำแหน่งงาน รายละเอียดของ เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ ลักษณะงานที่ทำ และสาเหตุที่ลาออก
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครงาน เช่น อุปนิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม
 • ข้อมูลที่ผู้สมัครงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
 • สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลที่สาม
 • รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหวตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพันธะสัญญาจ้างงานของคุณกับเรา และเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบทกฎหมาย หรือเป็นไปตามข้อบังคับที่เราต้องถือปฏิบัติตามเพื่อปกป้องธุรกิจของเรา เราจะยึดถือตาม Legitimate Interest โดยที่เราจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิทางเสรีภาพของบุคลากรของเรา ซึ่งสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ และหลักการณ์ในการดำเนินงานได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเรื่องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หลักการในการดำเนินงาน

การดำเนินการในบทบาทของเราในฐานะนายจ้าง เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การยืนยันตัวตนของคุณ การตรวจสอบ ประวัติ และการอ้างอิง ประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสม กับตำแหน่ง และเพื่อการติดต่อสื่อสารกับคุณ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

Contract

การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

Legal Obligation

การดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อการจ้างงาน (เท่าที่ได้รับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ด้วยความสมัครใจ)

Contract

การบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเก็บภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของคุณ

Legitimate Interest

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลเหล่านี้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและและพนักงานผู้พิจารณาใบสมัครของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน
 • บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มโดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น
 • หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (เมื่อถูกร้องขอ) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยังที่อื่น ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรักษาไว้ อย่างปลอดภัยตามระดับความคุ้มครองที่เหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประมวลผล ข้อมูลดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคลากรแล้ว เราจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ

หากคุณได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นพนักงาน พนักงานฝึกงาน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ต่อไป หลังจากสิ้นสุดกระบวนการสรรหา ทั้งนี้ จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งแยกต่างหากจากประกาศฉบับนี้

เราไม่มีการ “ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ” (Automated Decision) ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากเราจะนำระบบดังกล่าวมาใช้

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราได้มีมาตรการดังนี้

 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดง หรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนบนโยบายสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป
 • จัดให้มีการทบทวนมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จนเป็นเหตุให้มีการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ เราจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะ ในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของเรา

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการให้สิทธิหลายอย่างที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนี้

 • การขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “คำขอการเข้าถึงข้อมูล”) ช่วยให้คุณสามารถ ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 • การขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้อง ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณได้มอบให้แก่เรา
 • การขอลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเรา ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณต่อไป ให้
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรม ของบริษัท
 • การขอจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณชั่วคราว เช่น เมื่อคุณต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง หรือเมื่อคุณร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การขอโยกย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี คุณสามารถขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้ จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของคุณ หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้อง ได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้เราพยายามดำเนินการตอบกลับ ทุกคำขอที่ระบุไว้ข้างบนนี้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายในหนึ่งเดือน บางครั้งเราอาจใช้ระยะเวลา นานกว่าหนึ่งเดือน หากคำขอนั้นมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนหลายครั้ง ในกรณีนี้ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบ และรายงานความก้าวหน้ากับคุณเรื่อยๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ควรจะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณมีความเกี่ยวพันกับเรา

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ หรือคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับ Notice นี้ให้เขียนหาเราได้ที่:

 

01.06.2022
บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด